Sorry, je kunt deze vragenlijst niet meer invullen.
https://azcdn.multibrand.pgsitecore.com/nl-NL/-/media/Pampers/Pampers-NL/Images/Banner/Questionnaire/PG_4888_1-jaar-gratis-luiers-1165x275.jpg?h=275&w=1166&v=1-201801261135&hash=0617694C2F82DF2AE7C0A06C96C19D4705FB5B4A&crop=1&sc=0

Maak kans op 1 jaar luiers van Pampers

Neem deel aan onze Pampers quiz en maak kans op 4 x 1 jaar gratis luiers van Pampers! Beantwoord onze 3 vragen en misschien win jij wel een jaar Pampers luiers.

De actie loopt tot en met 28 februari 2018 en is alleen voor Pampers-leden.

wedstrijd georganiseerd door Pampers® in Nederland.

Win 1 jaar gratis luiers van Pampers

Organisatie

 • De wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Procter & Gamble Netherlands Services BV met zetel gevestigd te Watermanweg 100, 3067 GG Rotterdam Nederland met ondernemingsnummer 0029.80.381.B01. Deze actie wordt gecoördineerd door Oink bvba.
 • Het is niet mogelijk om aan deze actie deel te nemen op een andere manier dan degene die beschreven wordt in onderhavig reglement.
 • Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking worden genomen. Deze actie zal worden gecommuniceerd op de website www.pampers.nl, via e-mail verstuurd naar alle consumenten van het Pampers programma en via een post op de Pampers Facebook pagina die toegankelijk is via het adres https://www.facebook.com/Pampers.Nederland/.
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis. De wedstrijd is niet gelinkt aan welke aankoop dan ook van de verschillende merken van de groep Procter & Gamble in Nederland.

Duur

 • Deze wedstrijd begint op 01/02/2018 om 00:01 en eindigt op 28/02/2018 om 23:59. Enkel geldig in Nederland.

Deelnemers

 • De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en woonachtig is in Nederland.
 • Alle vaste of tijdelijke werknemers en medewerkers van Procter & Gamble Netherlands Services BV, of van een onderneming die aan deze vennootschap verbonden is, en van de door Procter & Gamble Netherlands Services BV ingeschakelde derde(n) die betrokken zijn bij deze wedstrijd (b.v. reclameagentschappen) alsook hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
 • De deelnemer moet op elk moment in staat zijn een bewijs van zijn identiteit en leeftijd te leveren.
 • De deelname is persoonlijk. De organisator behoudt zich het recht een persoon uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd, en indien nodig gerechtelijk te vervolgen, in geval van inbreuk op dit reglement of in geval van fraude, misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd. Alle personen die namelijk in georganiseerd verband deelnemen aan deze wedstrijd met het oog op verhoging van winstkansen zijn uitgesloten van deelname.

Persoonsgegevens

 • In het kader van deze wedstrijd verzekert iedere deelnemer dat de persoonlijke gegevens die hij meedeelt correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De (persoons)gegevens die in het kader van deze wedstrijd verzameld worden, kunnen door de organisator in een gegevensbank opgenomen worden en kunnen worden gebruikt voor verdere marketingdoeleinden door merken van Procter & Gamble.
 • De organisator zal alle redelijke maatregelen nemen die van haar verwacht kunnen worden omde gegevens geheim te houden, de deelnemer erkent evenwel dat het versturen van persoonlijke gegevens nooit zonder risico is en dat de schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden, niet verhaald kan worden op de organisator.

 

De deelname

Om geldig deel te mogen nemen aan deze wedstrijd moeten de deelnemers:
 • Op de website gaan van www.pampers.nl tussen 01/02/2017 (00h01) en 28/02/2017 (23h59), zich identificeren of zich inschrijven om lid te worden.
 • Volgende 3 vragen beantwoorden:

1.Waarom lijkt het Pampers-logo?

 • Een hart
 • Een ster
 • Een wolk

2.Zijn de Pampers-doekjes dermatologisch getest?

 • Ja
 • Nee

3.Welk product werd als beste beoordeeld door de Consumentenbond?

 • Active fit
 • Fresh Clean Babydoekjes
 • Premium Protection
 • Slechts één deelname per huishouden (zelfde naam, zelfde adres).

 • Alle kosten voor de deelname aan deze wedstrijd (bv. telefoon, internetverbinding, postzegel...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen deze teruggevorderd worden van de organisator. 


  De prijs

  • Er staan 4 prijzen op het spel zijnde 1 jaar gratis luiers van Pampers, gelijk aan een indicatieve commerciële waarde van 17 euro per week, dus een totale indicatieve commerciële waarde van 884 euro, geldig t.e.m. 28/02/2019. Elke maand worden 4 pakken Pampers naar keuze bij u thuis geleverd, 12 maanden lang. De prijzen kunnen voor de winnaars geen aanleiding geven om een geschil van welke aard dan ook, noch over te gaan tot een ruil tegen hun contante waarde, of hun vervanging voor welke reden dan ook.
  • De organisator behoudt zich het recht voor de hierboven vermelde prijzen te vervangen, geheel of gedeeltelijk, door andere prijzen van gelijke waarde, in het geval van externe niet te voorspellen reden, waaronder zelfs een kortstondige onderbreking voorraad of prestaties.

  De winnaars

  • 4 winnaars worden gekozen uit alle deelnemers die de vragen correct beantwoord hebben tussen 01/02/2018 (00:01) en 28/02/2018 (23:59). De winnaars zullen door een computerprogramma willekeurig worden geselecteerd.

  • De winnaar wordt gecontacteerd via e-mail (pampers.nederland@gmail.com) binnen een periode van 6 tot 8 weken na het einde van de actie. Nadien zullen de winnaars maandelijks per mail hun keuze van 4 pakketten kunnen doorgeven die hen geleverd zullen worden. In het geval dat de toewijzing van de prijzen niet kan worden uitgevoerd door redenen buiten de controle van de organisator, of indien deze niet op tijd zou worden gebruikt door de winnaar zullen de prijzen verloren gaan en zullen deze niet worden herverdeeld.

  Aankondiging van de resultaten/levering van de prijzen

  • De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor om de naam van de winnaar te citeren of te publiceren, zonder dat dit andere rechten toekent dan die van de prijs.
  • Alle informatie dat de deelnemers communiceren bij de deelname aan de quiz, zijn bestemd voor het consumenten bestand van de organisator, voor prospectie en loyalty doeleinden en mogelijk informatie te sturen over producten van de organisator of eventueel andere bedrijven. Gegevens kunnen tijdelijk buiten de Europese Unie (Marokko, Senegal) worden overgebracht voor de kwalificatie.
  • De deelnemers hebben het recht op inzage, correctie en verzet tegen informatie die hen aanbelangen. Om dit recht uit te oefenen, neem dan contact op met de verantwoordelijke: Procter & Gamble Nederland B.V., T.a.v. Consumentenservice, Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam.

  Rechten en aansprakelijkheid van de organisator

  • De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of software configuratie die door de deelnemer wordt gebruikt.
  • Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende verplichtingen in hoofde van de organisator.
  • De deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan deze wedstrijd.
  • Voor zover de wet het toelaat, aanvaardt de organisator geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor:
  1. gebreken aan netwerken, het verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door de post;
  2. ongevallen, beschadiging van eigendom, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan die optreden ten gevolge van de deelname aan deze actie of van de toekenning, ontvangst of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook;
  3. verlies of beschadiging van welke aard ook die het gevolg is van het gebruik van enige content die werd gepost, via e-mail verstuurd, verzonden of op een andere manier beschikbaar gemaakt aan de organisatoren of de agentschap in het kader van deze wedstrijd;
  4. drukfouten, vergissingen, of onjuiste inhoud van welke aard dan ook en op welk media of support dan ook.

  Klachten

  Elke klacht in verband met de huidige wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden vóór 14/03/2018 naar 1 jaar gratis Pampers - c/o Oink bvba, Voorhavenlaan 31/015, 9000 Gent, België. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden.

  Slotbepalingen

  • De aanvaarding van dit reglement houdt tevens de aanvaarding in: - van elke noodzakelijke beslissing, en - van elke wijziging van de inhoud van dit reglement -, die de organisatoren zouden moeten nemen of doen om het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren in geval van overmacht of indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Deze beslissingen en wijzigingen zijn soeverein en zonder verhaal.
  • Onderhavig reglement is tevens beschikbaar op eenvoudige aanvraag per post gericht aan win 1 jaar gratis Pampers luiers - c/o Oink bvba, Voorhavenlaan 31/0015, 9000 Gent, België met toevoeging van een voldoende gefrankeerde enveloppe.
  • Elke situatie die niet voorzien is in het reglement zal worden voorgelegd aan de organisator. Zijn beslissingen zijn definitief en onbetwistbaar.
  • Huidig reglement is onderworpen aan het Nederlands recht en elke geschil, vordering of rechtszaak tot de toepassing ervan of dat anderszins verband houdt met deze wedstrijd zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.